Hazine Taşınmazları Üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Yapılması Amacıyla İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine veya Kullanma İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine İlişkin İlke Kararı

100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları

Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bazı Alanların Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İlan Edilmesi Hakkında Karar 

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar

Nükleer Düzenleme Kanunu