Denizli İli Tavas İlçesi Avdan mahallesinde 13 Ocak 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI ile 3.764.623,79 m2 alanda 564 adet parsel   acele kamulaştırma kararı çıkartılmış ve süreç bitmeden kömür çıkartma faaliyetlerine başlanmıştır. Bu karara karşı hukuki sürecimizi detaylı olarak aşağıda sıralayacağız ancak Avdan da mücadeleye ne yazık ki çok önce başladık.

Bölgemize ilk önce yapılması planlanan Avdan termik santralinin ÇED raporunun, ilgili bakanlıkta onay sürecine alınmasının ardından bir platform oluşturmaya karar verdik.


TMMOB’un ilimizdeki tüm bileşenleri, Denizli Barosu, Türk Tabipler Birliği Denizli Tabip Odası, Denizli Yeni Medya Yayıncılar Derneği, Büyük Menderes İnisiyatifi, Türkiye Ormancılar Derneği Denizli Temsilciliği, Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Kızılcabölük’lüler Koruma Dayanışma Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı, Doğa ve Çevre Vakfı, Tavas Ziraat Odası, Kale Ziraat Odası bir araya gelerek AVDAN PLATFORMU’nu oluşturduk.

Avdan Platformu ilk önce planlana santrale karşı oluşan sağduyulu kamuoyu tepkisini yakından takip edip, hayata dair her alanda bilimsel verilere dayanarak rapor hazırlandı.
Çıkan raporlar sonucunda açıkça AVDAN Termik Santrali, yer altından gökyüzüne yüzlerce kilometrekarelik bir alanda tüm canlılar için çok büyük bir tehdit unsuru olduğu ortaya çıktı.

Denizli ve kamuoyunun bir vücut bulması sonucunda Avdan Termik Santrali durduruldu ancak İPTAL EDİLMEDİ. Bizim de en büyük korkumuz bu sürecin devam edeceği ve Avdan’da bulunan;

-Rezervi düşük

-Kalorisi düşük

– Kalitesiz kömürün piyasaya sürülme isteğiydi.

13 Ocak 2022 tarihinde verilen Acele Kamulaştırma Kararı ile birlikte Avdan da Açık Kömür Madenciliği yapılmaya başlandı. Böylece Avdan artık eski Avdan değil. Verimli araziler sadece bir kömür yatağı haline geldi. Yüzlerce ağaç söküldü. Su kaynakları zarar gördü ve görmeye devam ediyor.

Kamulaştırma kararı ile ilgili Avdan platformu dava sürecini başlatmıştır. Avdan platformu dava sürecinin bir özetini de kamuoyu ile paylaşarak tüm duyarlı kesimleri Avdan bölgesinde yapılacak olan açık kömür işletmeciliğine karşı bir arada olmaya davet etmektedir.

Avdan Davası Özeti

  1. 13/01/2022 düzenleme tarihli ve 14/01/2022 yürürlük tarihli aynı gün resmi gazetenin 31719 sayısında yayımlanan 5103 sayılı Acele Kamulaştırmaya dair Cumhurbaşkanlığı kararına karşı Avdan Köylüleri adına toplu olarak Danıştay 6.Daire Başkanlığında 2022/994E. sayılı dava 11/02/2022 tarihinde yürütmenin durdurulması istemli olarak açılmıştır.
  2. Söz konusu davada davacıların ayrı ayrı dava açması gerektiği gerekçesiyle ilk etapda ret kararı verilmiş ve bunun üzerine 11/05/2022 tarihinde 38 adet davacı adına ayrı ayrı derdest olarak görülmekte olan yürütmenin durdurulması istemli ve duruşma yapılması talepli dava tekrar ikame edilmiştir.
  3. Bunun üzerine Danıştay 6.Daire Başkanlığında 26/05/2022 tarihinde yürütmenin durdurulması istemimizin değerlendirilmesi için davalı cumhurbaşkanlığına 15 günlük savunma süresi verilmiştir.
  4. Bu süre içerisinde Cumhurbaşkanlığının yetkilendirmesiyle 23/06/2022 tarihinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından savunma dilekçesi ibraz edilmiş ve dilekçe içeriğinde özetle yapılacak madencilik faaliyetinin ovada yapılacak tarım faaliyetinden daha çok karlı olacağı ve gelir sağlayacağı iddia edilmiştir.
  5. 28/09/2022 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye müdahil olabilme hakkını kullanabilmesi için davanın ihbarı gerektiğine karar verilmiş ve davaya ilgili şirket de eklenmiştir.
  6. 17/10/2022 tarihinde Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından müdahillik dilekçesi sunularak ülkenin enerji açığını kapatmak için yapılan faaliyetin tarımsal faaliyetten çok daha önemli olduğu, ilgili maden sahası için ÇED gerekli değildir raporu aldıklarını, yılda 1.5milyon ton kömür çıkartacaklarını ve bunda kamu yararı bulunduğunu iddia etmiştir.
  7. 23/12/2022 tarihinde Danıştay 6.Dairesi tarafından yeniden ara karar kurulmuş ve  DAVALI İDARELERDEN MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN;

I-Davaya konu acele kamulaştırma kararından önce, davaya konu taşınmazlar yönünden ayrıca bir kamulaştırma kararı alınıp alınmadığının sorulmasına, varsa onaylı suretinin istenilmesine,

II-Davaya konu taşınmazların bulunduğu alanda, 13.01.2022 tarihli davaya konu acele kamulaştırma kararından sonra, 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi uyarınca kadastro yenilemesi yapıldığı, yenilemenin 08.09.2022 tarihinde tapu kayıtlarına tescil edildiği, yenileme sonrasında davaya konu parsellerin sayı numaralarının ve alan büyüklüklerinin değiştiği anlaşılmakta olup, bu yenilemenin alanda yürütülecek projeyi etkileyip etkilemediğinin, güncelleme sonrasında acele kamulaştırmaya ve dayanak projeye ilişkin herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının, yeni parsel büyüklüklerine göre kamulaştırma sınır haritasında değişiklik yapılıp yapılmadığının sorulmasına, değişiklik yapıldı ise, kadastro güncellemesi sonrasındaki yeni parsel numaralarına göre davaya konu taşınmazların yerinin renkli kalemle işaretlenerek gösterildiği proje ve kamulaştırma sınır haritasının istenilmesine,

III-5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca tarım dışı kullanım için ilgili Bakanlık/Valilik tarafından verilmesi gereken izne ilişkin belgelerin istenilmesine, (dosya kapsamında mevcut olan 24.01.2022 tarihli E-78671328 sayılı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Valiliği’ne yazılan yazının cevabı olan belge)

DENİZLİ VALİLİĞİ’NDEN;

Uyuşmazlığa konu alana ilişkin, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi uyarınca tarım dışı kullanım için ilgili Bakanlık/Valilik tarafından verilmesi gereken izne ilişkin belgelerin istenilmesine, (24.01.2022 tarihli E-78671328 sayılı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Valiliği’ne yazılan yazının cevabı olan belge)

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN, DENİZLİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU’NDAN, AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN;

Uyuşmazlığa konu taşınmazları kapsayan alanda sit alanı olup olmadığı, sit alanı var ise türü ve derecesi sorularak buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesine,

DENİZLİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN;

Uyuşmazlığa konu taşınmazların zeytinlik sahada kalıp kalmadığı sorularak buna ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesine, KARAR VERİLMİŞTİR.

  • Ara karar uyarınca; Denizli Valiliğinden 30/12/2022 tarihli cevabında özel çevre koruma bölgesi, tescilli taşınmaz tabiat varlığı veya doğal sit alanı olmadığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden de kamulaştırılan alanda  tescilli taşınmaz tabiat varlığı veya doğal sit alanı olmadığı, MAPEG tarafıdan dava konusu cumhurbaşkanı kararından önce başkaca kamulaştırma işlemi yapılmadığı, parsel değişimleri neticesinde kamulaştırılan alan sınırlarının değişmediği, 5403 sayılı Toprak koruma kanunu) kanunun 13. Maddesi uyarınca 24/01/2022 tarihinde kamulaştırılan alanların tarım dışı kullanımı için izin istenildiği ancak bu yazıya valilik tarafından cevap verilmediği, belirtilmiştir.

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ve DENİZLİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ve Denizli Valiliğinden (24.01.2022 tarihli E-78671328 sayılı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Denizli Valiliği’ne yazılan yazının cevabı olan belgeye ilişkin ara karar cevapları henüz sunulmamıştır.

AVDAN da yapılacak AÇIK KÖMÜR İşletmeciliğine karşı AVDAN halkının yanındayız!

Avdan Platformu

Kategoriler