08 Şubat 2023

Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok İlimizi olumsuz etkileyen depremler dolayısı ile, 8 Şubat 2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 6785 Karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde  8 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmiştir.

 Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olan ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca, ilgili mevzuatın deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere Ülkemiz genelinde uygulanması konusunda yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi amacıyla;

-“Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerince yeterlik belgesi alan çevre mühendisleri/yetkilendirilmiş kişiler, çevre danışmanlık firmaları ve çevre yönetim birimlerinin hizmet verilen işletmeler ile ilgili Yönetmelik kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri kapsamında aylık çalışma takvimlerinin hazırlanması, bu takvime istinaden hizmet verilen işletmelere yapılacak aylık ziyaretler ve yıllık iç tetkik ziyaretleri, çevresel konularda eğitim programlarının düzenlenmesi ve raporların hazırlanması işlemleri ile Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından çevre mevzuatı kapsamında İl içinde ve İl dışında faaliyet gösteren tesisler ile ilgili olarak yapılacak uygulama faaliyetlerinin  (emisyon ve atık su ölçümü, yerinde anlık ölçüm, yerinde analiz, numune alma, atık denetimi, vb.), yerine getirilmesinin geçerli bir mazeret olması halinde Bakanlığımız ve ilgili İl Müdürlüklerinin değerlendirmesi dikkate alınarak 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenebilecektir.

– “ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği”nde yer alan, süreye dayalı yükümlülüklerin (faaliyet yeri inceleme, proje ilerleme raporuna esas yer incelemesi, yer uygunluk yazısı başvurusu ve değerlendirilmesi, adres ve unvan değişikliği başvurusu, asgari personel sayısında meydana gelen eksikliğe bağlı belgenin askıya alınması işlemi) 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenebilecektir.  

-Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) e-yeterlik uygulaması üzerinden çevre danışmanlık firmaları ve çevre yönetim birimleri tarafından yapılacak yeterlik belgeleri ile ilgili adres ve unvan değişikliği ile tüm vize başvuruları için sistem üzerinden 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.,

-EÇBS e-izin uygulaması üzerinden “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında gerçekleştirilecek başvuruların süresi içerisinde yapılamaması ve zamanında değerlendirilememesi nedeniyle Yönetmelikte öngörülen her türlü iptal, red ve cezalı başvuru süreçlerine sebebiyet verilmemesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla e-izin sistemi üzerinden yapılacak iş ve işlemler için 8 Mayıs 2023 tarihine kadar ilave süre verilebilecektir.

-Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa İllerimizde planlanan projelere ilişkin Bakanlığımıza/İl Müdürlüklerimize “ÇED Yönetmeliği” kapsamında sunulacak rapor/bilgi ve belgeler için Yönetmelikte belirtilen sürelere geçerli bir mazeret gösterilmesi halinde 90 gün ilave edilebileceği, bahse konu illerde ilk etapta 8 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılması planlanan tüm Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantılarının iptal edildiği, yeni toplantı tarihlerinin İl Müdürlüklerimiz ile istişare edilerek belirleneceği ve yazılı olarak bildirileceği, İl Müdürlüğümüz/yetkili müşavir firma/proje sahibi tarafından talep edilmesi durumunda bu illerde planlanan projelere ilişkin Bakanlığımızda yapılması planlanan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantıları’nın da iptal edilebilecektir.

“Atık Yönetim Yönetmeliği” Madde 9 (ğ) bendi kapsamında her yıl Mart ayı sonuna kadar EÇBS Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmekte olan atık beyanlarının süresinin 8 Mayıs 2023 tarihine kadar uzatılabilecektir.

– “03.03.2022 tarihli ve 2022/4 Sayılı Kütle Denge Bildirimleri konulu Genelge”nin 7 nci Maddesinde yer alan “aylık kütle denge bildirimlerinin ait olduğu aydan sonraki 60 (altmış) takvim günü içerisinde tamamlanıp onaylanması gerekmektedir” hükmüne ilişkin olarak, Genelge kapsamındaki tesislerin 2022 yılı Aralık ayı ve takip eden aylardaki EÇBS Kütle Denge Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte olan kütle denge bildirim onay işlemlerinde ilave süre verilebilecektir.

Bu haber 08.02.2023 tarihinde Çevre İklim ve Şehircilik Bakanlığı sayfasında yayımlanmıştır.

Kategoriler